امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
مسئول اجرایی
 

مجید عبدی

رشته مهندسی صنایع

مدیر اجرایی دفتر نهاد علوم پزشکی استان مرکزی

انجام امورات اداری و مالی و... دفتر نهاد در چهار چوب قوانین و مقررات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

سوابق اجرایی و فرهنگی: 15 سال در دفاتر نهاد دانشگاه های استان مرکزی