امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
تشکل های دانشجویی
 

مشخصات بسیج دانشجویی و تشکلهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیف

بسیج و تشکل ها

مسئول یا دبیر

رشته تحصیلی

1

بسیج دانشجویی

محمدرضا مختاری

پزشکی

2

جامعه اسلامی دانشجویان

محمدمهدی خداوردی

پزشکی

3

انجمن اسلامی دانشجویان

علیرضا کمال خانی

پزشکی