امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
منو اصلی
تشریح غیر مسلمان
 
حكم كالبد شكافى و تشريح بدن ميت غيرمسلمان (غيرذمى ) چيست؟

همه مراجع: تشريح بدن ميت غيرمسلمان اشكال ندارد. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2142 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2892 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1477 ؛ امام، تحريرالوسيله، ج 2، التشريح، م 1 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1280 ؛ تبريزى، استفتاءات،2060 ؛ سيستانى، توضيح المسائل، احكام تشريح، م 56 ؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 893 ؛ بهجت، احكام پزشكى، ص 49. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 448/500016)

 

آيا تشريح جسد كافر ذمى جايز است؟

آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، فاضل و مكارم: اشكال ندارد. امام، تحرير الوسيله، ج 2، التشريح، م 1 ؛ بهجت، احكام پزشكى، ص 45 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 2081 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2145 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1477.
آيات عظام سيستانى و وحيد: بنا بر احتياط واجب جايز نيست ؛ مگر آنكه در آيين آنها، تشريح جسد اشكال نداشته باشد. وحيد، توضيح المسائل، م 2892 ؛ سيستانى، توضيح المسائل، احكام تشريح، م 56.
آيةاللَّه نورى: جايز نيست. نورى، استفتاءات، ج 2، س 894 و ج 1، س 974. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 449/500016)