امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
منو اصلی
کالبدشکافی بدن مسلمان
 
آيا براى آموزش دانشجويان يا كشف مطالب جديد علم پزشكى، تشريح بدن ميت مسلمان جايز است؟

همه مراجع (به جز تبريزى ): اگر امكان دسترسى به بدن ميت غيرمسلمان نباشد و كشف مسائل جديد پزشكى در حدى باشد كه نجات جان مسلمان (هر چند در آينده )، متوقف بر آن باشد ؛ تشريح بدن ميت مسلمان (به مقدار ضرورت ) اشكال ندارد. امام، تحرير الوسيله، ج 2، التشريح، م 3 ؛ بهجت، احكام پزشكى، ص 46 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج‏1،2142 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1280 و 1312 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1471 ؛ نورى، استفتاءات،2، س 893 ؛ سيستانى، توضيح المسائل، احكام تشريح، م 57 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2893.
آيةاللَّه تبريزى: اگر نياز به تشريح است، بايد جسد غيرمسلمان را تهيه كنند و تشريح جسد مسلمان جايز نيست. تبريزى، استفتاءات، س 2062 و 2068. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 472/500016)