امام حسین (ع): حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
منو اصلی
انجمن های علمی دانشجویی
 

مشخصات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیف

انجمن علمی متناظر با رشته

نام دبیر

1

انجمن علمی دانشجویی بهداشت حرفه ای

یگانه جامی

2

انجمن علمی دانشجویی بهداشت محیط

رضا میرزایی

3

انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی

زهرا مزارعی

4

انجمن علمی دانشجویی دندانپزشکی

آیدا سلیمی

5

انجمن علمی دانشجویی کاردرمانی

فاطمه سالاری

6

انجمن علمی دانشجویی شنوایی شناسی

ادریس چراغی

7

انجمن علمی دانشجویی گفتار درمانی

مرضیه زمانی افشار

8

انجمن علمی دانشجویی هوشبری

شاهین تیموری

9

انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

فاطمه مظفری

10

انجمن علمی دانشجویی پرتو درمانی

سعید آذریون

11

انجمن علمی دانشجویی پزشکی

علی عزیزی

12

انجمن علمی دانشجویی پرستاری

عباس سهرابی

13

انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی جراحی

مجتبی شاه حسینی

14

انجمن علمی دانشجویی مامایی

فاطمه زرین نعل